Bilimsel Çalışmalar . Yurt İçi Kongre Ve Sempozyum Faaliyetleri Ve Bildirimleri

YURT İÇİ KONGRE VE SEMPOZYUM FAALİYETLERİ VE BİLDİRİMLERİ

 

4-7 Ekim 1975 Solunum Araştırmaları Derneği IV. Ulusal Kongresi, Kıbrıs.

 • Özer H, Akkoçlu A. Plevral sıvının farklı radyolojik özellikleri.

 

16-18 Kasım 1983 , XVI.Türk Tüberküloz Kongresi, İzmir

 • Bayındır Ü, Akkoçlu A, Akay M. İzmir ili hastanelerinde izlenmiş bir yıllık kist hidatik olguları.
 • Algan M, Akkoçlu A, Erdinç E, Üzen Z. Ege Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında son "3" yıllık ölüm nedenleri.
 • Sezgin S, Akkoçlu A, Erdinç E, Üzen Z. Bronş kanserlerinde radyoterapi.
 • Kızılca Nİ, Akkoçlu A, Erdinç E. Gebelikte ve gebelik sonrası dönemde SFT ve arter kanı analizi.
 • Akkoçlu A, Çımrın AH. Ege Tıp fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında Pnömoni olguları.
 • Erdinç E, Karhan H, Akkoçlu A, Güçlü S, Eranıl E. 554 Bronş Kanseri Olgusu.

 

9-13 Eylül 1985, Birinci Dokuz Eylül Bilim Haftası, İzmir

 • Konuşmacı: Mezuniyet sonrası eğitim paneli: Kardiyorespiratuvar acil.

 

 VII. Ulusal Kanser Kongresi ve IV. Pediatrik Tümörler Simpozyumu, 15-18 Nisan 1987, Ankara.

 • Güneri S, Akkoçlu A, Özer MA. Perikarditle seyreden hodgkin hastalığı.
 • Akıntürk İ, Arkan A, Günerli A, Sağıroğlu E, Akkoçlu A, Bozoğlu G, Arpaz S. Karsinomlu hastalarda tens, epidural kateter ve regional nöral terapi ile yapılan ağrı tedavisi.

 

 XVIII. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi. 15-17 Ocak 1988, İstanbul

 • Konuşmacı: ARDS'de tanı

 

 I.Marmara Medical Days, September 26-30, 1988. İstanbul

 • Güner G, Yenice S, Gin M, Akkoçlu A. Electrophoretic quantitation of protein fractions in pleural effusions.Marmara Medical Journal, September 1988, Abst. 1(3): s71
 • Yenice S, Güner G, Gin M,Akkoçlu A. Cholesterol, triglyceride and phospholipid concentrations in pleural effusions. Marmara Medical Journal, September 1988, Abst. 1(3): s25

 

 12-16 Nisan 1989, Seftazidimin Klinik uygulanışı sempozyumu, Marmaris

 • Tuğcu S, Akkoçlu A, Uçan ES. Göğüs hastalıkları kliniğinde nazokomiyal ve alt solunum yolu infeksiyonlarının seftazidim ile tedavisi.

 

VIII.Ulusal Kanser Kongresi , Mayıs 1989, İstanbul .

 • Acar Ü, Fadıloğlu Ş, Uçan ES, Akkoçlu A, Küpelioğlu A, Kirişoğlu Ü, Kovanlıkaya İ. Serebral ve pulmoner metastazları ile tanı konan primeri saptanmayan malign melanom olgusu.
 • Gin M, Uçan ES, Akkoçlu A. Small Cell, Non-small cell akciğer kanserlerinde erken kemoterapi sonuçlarımız.
 • İtil O, Akkoçlu A, Uçan ES. Tümör lizis sendromu.
 • İtil O, Akkoçlu A, Uçan ES, Küpelioğlu A. Mikst tümörler.

 

I.Akciğer Hastalıkları Kongresi, Mayıs 1989, Çapa, İstanbul.

 • Önvural B, Tamuğur E, Uçan ES, Akkoçlu A. Serum ferritin düzeylerinin tümör işaretleyici olarak değeri.
 • Bahar H, Dağıstan S, Akkoçlu A, Uçan ES. Balgamda CEA düzeylerinin tümör işaretleyicisi olarak tanı değeri.
 • Tuğcu S, Akkoçlu A, Uçan ES. Akciğer kanserli hastalarda kemoterapiye bağlı kusurların önlenmesinde scopolaminin etkinliği.

 

II.Ulusal Nöroloji Kongresi 23-25 Ekim 1989, Bursa.

 • Akkoçlu A, İdiman F, Genç A, Dağıstan S ve ark. Akciğer malignitelerinde frenik sinir iletimi

 

 DEÜ Çarşamba Konferansları ve Panelleri, İzmir

 • 6 Nisan 1990, Konuşmacı: Türkiyede ve dünyada tüberkülozun günümüzdeki durumu.
 • 27 Şubat 1991, Konuşmacı: Mevsimler ve akciğer.

 

 11-12 Ocak 1990, Tüberküloz ve Kontrolu Sempozyumu, Adana

 • Konuşmacı: Tüberküloz tedavisinde başarısızlık nedenleri

 

 XII.Ulusal Radyoloji Kongresi, 24-26 Eylül 1990, İstanbul

 • İğci E, Akkoçlu A, Çevik N. Ön üst mediastinal yer kaplayan oluşumların USG ile tanımı ve BT MRG korelasyonu.
 • Osma E, İğci E, Akkoçlu A. İntratorakal kitle lezyonlarının ve lenfadenopatilerinin değerlendirilmesinde BT ve MRG bulgularının karşılaştırılması.

 

 15-17 Mayıs 1991, Çevre ve Akciğer Sempozyumu, Çapa, İstanbul.

 • AH Çımrın, Akkoçlu A, Yüce A, Bahar H, Günbay U, Osma E, Yücesoy M, Altınay C, Uçan ES. Kültür mantarı işçilerinde hipersensitivite pnömonisi araştırılması.
 • Akkoçlu A, Çımrın AH, Uçan ES, Karlıkaya C, RADS nedeni olarak HCl ve Hipokloridin etkisi.

 

 IX. Ulusal Kanser Kongresi ve VI. Pediatrik Tümörler Kongresi. 2-7 Haziran 1991, İzmir.

 • Küpelioğlu A, Özen E, Çakalağaoğlu F, Akkoçlu A, Kovanlıkaya İ. Timomanın ince iğne aspirasyon sitolojisi.

 

TÜSAD XIX. Ulusal Kongresi, 20-24 Ekim 1991 Bursa

 • Tuğcu S, Akkoçlu A, Oto Ö, Osma E, Çımrın A, İğci E. KOAH'da pulmoner hipertansiyonun erken dönemde saptanmasında noninvaziv yöntemlerin sağ kalp kateterizasyonu bulguları ile karşılaştırılması.
 • Osma E, İğci E, Akkoçlu A, Çevik N, Balcı P, Akpınar O.İntratorakal kitle lezyonlarının tanısında görüntüleme yöntemleri: 40 olguda BT ve MRG tekniklerine ait verilerin karşılaştırmalı değerlendirilmesi.
 • Konya T, Akkoçlu A, Dijevani M,Güner G. Değişik etyolojili akciğer hastalıklarında hidroksiprolinin tanısal değeri.
 • Uçan ES,Dorkip O,Yılmaz N, Aydilek R, Balkanlı K, Okay T, Akkoçlu A. Restriktif bozukluğa neden olan plöropulmoner patolojilerin düzeltilmesinde solunumsal kazancın önceden tahmininde akciğer perfüzyon sintigrafisinin kullanılması.
 • Kuşçu B, Akkoçlu A, Eralp G, Güner G. Plörezilerin ayırıcı tanısında protein, bilirubin ve lipid parametrelerinin karşılaştırılması.

 

27-30 Eylül 1992, TÜSAD XX. Ulusal Kongresi, İstanbul

 • Hatipoğlu ON, Akkoçlu A, Uçan ES, Çımrın AH, Karlıkaya C, Akpınar O. Akciğer kanserli hastalarda kemoterapiye bağlı kusmaların önlenmesinde ondansetronun etkinliği.
 • Çımrın AH, Pabuçcuoğlu U, Uçan ES, Akkoçlu A. Endobronşial lipom (Bir olgu nedeni ile)
 • Çımrın AH, Uçan ES, Oto Ö, Akkoçlu A, Açıkel Ü.Künt toraks travmasına bağlı komplet bronş rüptürü (Bir olgu nedeni ile).
 • Karlıkaya C, Uçan ES, Oto Ö, Akkoçlu A, Çımrın AH. İatrojenik bronş rüptürüne bağlı pnömomediasten ve fibrin jel ile tamiri.

 

X.Ulusal Kanser Kongresi 3-7 Mayıs 1993.

 • Akpınar O, Hatipoğlu O, Şen M, Akkoçlu A ve ark. Yüksek doz cisplatin uygulamalarında ondonsetronun etkinliği.
 • Şen M, Uçan ES, Osma E, Akkoçlu A ve ark. Evre III B ve KHDAK'da neoadjuvan kemoterapi ve hiperfraksiyona radyoterapi sonuçları.
 • Akkoçlu A, Şen M, Osma E ve ark. Küçük hücreli akciğer kanserlerinde tedavi yaklaşımları.
 • Uçan ES, Şen M, Osma E, Akkoçlu A ve ark. Akciğer kanserli olgularda uzak metastazların organlara göre dağılımı.
 • Şen M, Uçan ES, Akkoçlu A ve ark. Beyin metastazı yapmış akciğer kanserinde prognostik faktörler.

 

TÜSAD XXI. Ulusal Kongresi, 24-28 Ekim 1993, Kuşadası.

 • Kuşçu B, Osma E, Uçan ES, Seyithanoğlu Y, Çımrın AH, Akkoçlu A. Kronik obstrüktif akciğer hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyonda Felodip'in etkinliği
 • Çımrın AH, Osma E, Manisalı M, Uçan ES, Akkoçlu A, Balcı P. HRCT'nin bronşial astımdaki yeri.
 • Uçan ES, Durak H, Karlıkaya C, Yürekli Y, Değirmenci Y, Akkoçlu A, Yenici O. KOAH'da kantitatif ventilasyon perfüzyon sintigrafilerinin arteryel kan gazları ve spirometrik verilerle korelasyonları.
 • Genç S,Akpınar O, Akkoçlu A, Uçan ES, Çımrın AH, Şen M. Kemoterapi komplikasyonu olarak gelişen lökopeni tedavisnde G-CSF' nin araştırılması.
 • Kuşçu B, Akkoçlu A, Güner G, Akpınar O, Uçan ES, Kırkalı G. PLörezilerin ayırıcı tanısında protein-bilirubin ve lipid parametrelerinin karşılaştırılması.
 • Konya T, Akkoçlu A, Dejevani MU, Güner G, Uçan ES, Çımrın AH. Değişik etyolojili akciğer hastalıklarında idrar Hyp düzeyleri.
 • Akpınar O, Akkoçlu A, Çımrın AH, Uçan ES. Bronş astmasında antiinflamatuar ilaçların etkinliği.
 • Karlıkaya C, Akkoçlu A, Akpınar O, Uçan ES, Hatipoğlu ON, Yenisey Ç, Oktay G, Güner G. Akciğer kanserinde dört tümör belirleyicisi.
 • Özkurt S, Balcı P, Osma E, Akpınar O, Uçan ES, Akkoçlu A, Pırnar T. Akciğer kanserlerinin kemik metastazlarının radyolojik ve biyokimyasal yöntemler ile incelenmesi.

 

XI.Ulusal Patoloji Kongresi 5-9 Ekim 1994, Kuşadası-Aydın.

 • Akpınar O, Çakalağaoğlu F, Canda T, Canda MŞ, Akkoçlu A. ve ark. Akciğer kanserleri (317 olgunun klinik ve patolojik özellikleri)

 

XI.Ulusal Kanser Kongresi 28 Mayıs-2 Haziran 1995, Antalya.

 • Şen M, Alanyalı H, Çetingöz R, Demiral AS, Akkoçlu A. ve ark. Beyin metastazı yapmış akciğer prognastik faktörler.
 • Şen M, Çetingöz R, Yurtsever S, Osma E........ Akkoçlu A ve ark. III A ve III B KHDA Kanserlerinde palyatif radyoterapi sonuçları.
 • Şen M, Çetingöz R, Gören M....Akkoçlu A ve ark. Soliter beyin metastazı yapmış akciğer karsinomlu olgularda postaoperaktif radyoterapi ile sadece radyoterapi sonuçlarının karşılaştırması.
 • Şen M, Çetingöz R, Demiral AS, ....Akkoçlu A ve ark. Evre III B KHDAK'de neoadjuvan KT ve definity RT ön sonuçları
 • Fidaner C, Yalçın S, Halilçolar H......., Akkoçlu A ve ark. İzmirde Akciğer kanseri sıklığı.

 

 TÜSAD XXIII: Ulusal Kongresi 11-14 Haziran 1995, İstanbul.

 • Akpınar O, Demiral AS, Akkoçlu A ve ark. KHDA kanserlerinde survey araştırılması.
 • Akpınar O, Demiral AS, Akkoçlu A ve ark. Toraks içi sınırlı ve yaygın küçük hücreli akciğer karsinomunda survey araştırılması

 

RAD' 95 tıbbi görüntüleme ve girişimsel radyoloji kongresi, 18-22 Haziran 1995, Ankara.

 • Osma E, Akpınar O, Akkoçlu A ve ark. Akciğer kanseri beyin metastazlarının radyolojik davranış özellikleri.

 

20. Yıl Akciğer Günleri, 2-4 Kasım 1995, Bursa.

 • Akkoçlu A, Sevinç C, Akpınar O, Uçan ES. Tüberküloz kemoproflaksisi konusunda hekimlerin bilgi ve görüşleri. Kongre kitabı S.261-72.
 • Çımrın AH, Gelal F, Akpınar M, Yücel K, Büyükşirin M, Güney Ş, Akkoçlu A. Bronşektazi tanısında spiral YRBT'nin tanı değeri (Ön çalışma). Kongre kitabı, S.295-301.
 • Altınışık G, Uçan ES, Akkoçlu A, Çımrın AH, Akpınar O, Manisalı M, Değirmenci B. Tek taraflı pulmoner arter yokluğu. Kongre kitabı, S.517-27.
 • Genç S, Uçan ES, Akpınar O, Kargı A, Hazan E, Ündar B, Oto Ö, Akkoçlu A. Diffüz İnterstisyel Akciğer Hastalığı ve Hemokromatozis. Kongre kitabı, S.659-64.
 • Oto Ö, Hazan E, Açıkel Ü, Çatalyürek H, Metin K, Akkoçlu A, Uçan ES, Kınay M, Kargı A. Akciğer kanserlerinde cerrahi yaklaşım. Kongre kitabı, S.707-708.

 

Kanser Epidemiyolojisi ve Kanser Kayıtlarının Standardizasyon Sempozyumu 7- 8 Mart 1996, İzmir.

 • Sevinç C, Kılınç O, Akkoçlu A ve ark. Levels of desmosin and ısodesmosin in lung cancer tissue.

 

TÜSAD XXIV. Ulusal Kongresi 8-11 Haziran 1997, İstanbul.

 • Sevinç C, Akkoçlu A, Akpınar O ve ark. Malign plevral sıvılarda cyfra 21-1, CA-125, CA 19-9 ve p53 düzeyleri.
 • Altınışık G, Akpınar O, Sevinç C...Akkoçlu A, Uçan ES. Plevral mezotelyomada lenfanjitis karsinomatosa.
 • Abadoğlu Ö, Sevinç C, Akpınar O,...Akkoçlu A. Pulmoner solister nodüller. Bekle gör? Operasyon?
 • Özalevli S, Uçan ES, Yıldırım Y, Önsöz A, Türeyen ZC, Akkoçlu A. İnterstisyel akciğer fibrozisinde (İAF) pulmoner rehabilitasyon proğramlarının karşılaştırılması.
 • Kılınç O, Değirmenci B,Çırak AK, Akpınar O, Çapa G, Halilçolar H, Durak H, Akkoçlu A. Akciğer tüberkülozunun aktivitesinin belirlenmesinde Tc99m tetrafosmin sintigrafisinin yeri.
 • Girgin İ, Aksakoğlu G, Uçan ES, Akkoçlu A, Köse T. Tüberküloz hastalığı konusunda hemşirelerin bilgi düzeylerinin saptanması.

 

Toraks Derneği 2.Ulusal Kongresi, 6-10 Mayıs 1998, Antalya.

 • Sevinç C, Akkoçlu A, İtil O, Kılınç O ve ark. Akciğer kanserli olguların genel özellikleri (son 8 yıllık veriler)
 • Sevinç C, Akkoçlu A, İtil O, Kılınç O, Çımrın AH, Uçan ES. Akciğer kanseri metastazlarının klinik özellikleri.
 • Sevinç C, Kılınç O, İtil O, Çımrın AH, Uçan ES, Akkoçlu A. 40 yaş altı akciğer kanserli hastalarımız.

 

XII.Ulusal Kanser Kongresi 27 Nisan-1 Mayıs 1999, Antalya.

 • Pehlivan M, Yılmaz U, Akpınar O,.....Akkoçlu A. Küçük hücreli akciğer kanserinde prognostik faktör olarak önemi.

 

29-31 Mayıs 1999, Uluslar arası katılımlı Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi, İstanbul.

 • Özalevli S, Yıldırım Y, Yurdalan S.U.,Uçan ES, Akkoçlu A. Pulmoner rehabilitasyon uygulanan KOAH'ı olan kadın olgularda sigara öyküsünün değerlendirilmesi. PS.13, s.2.

 

XXVI. Ulusal TÜSAD Kongresi, 9 Haziran 1999, İstanbul.

 • Karlıkaya C, Oktay G, Hatipoğlu O, Akkoçlu A, Güner G. Akciğer kanserli olgularda serum eritropoetin düzeyi

 

4-5 Nisan 2000, Kanser Haftası, Öğretmenler için kanser eğitimi semineri. İzmir.

 • Akkoçlu A. Sigara ve kanser. 4 Nisan 2000, İzmir Kız Lisesi

 

Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 9-13 Nisan 2000, Antalya.

 • Göksel T, Hatipoğlu ON, Öztürk C,....Akkoçlu A. İleri evre KHDA kanserinde cisplatin gemcitibine kombinasyonlarının etkinliği.
 • Karlıkaya C, Erdoğan Ş, Akkoçlu A ve ark. Akciğer kanserinde çoklu tümör belirleyici analizi.

 

25.yıl Günleri 7-10 Mayıs 2000 Kervansaray Termal Hotel, Bursa.

 • Akkoçlu A, Yılmaz S, Sevinç C, Canda T. Malign plevral mezotelyomada spontan remisyon.
 • Ceylan E, Kılınç O, Akkoçlu A, Kargı A, Oto Ö. Asemptomatik bronşialveoler karsinom olgusu

 

4-6 Aralık 2000, Pulmoner tromboemboli Sempozyumu, Eskişehir.

 • Akkoçlu A, Prognoz ve Destek Tedavisi, Venöz trombüs ve Pulmoner Tromboembolizm Tedavisi oturumu. 5 Aralık 2000.

 

23 Mart 2001, Öğretmenler için kanser eğitim seminerleri-II, Manisa.

 • Akkoçlu A, Sigara ve kanser.

 

7 Nisan 2001, Toraks Derneği Erzurum Şubesi , Akciğer Kanseri ve Mezotelyoma Tedavisinde Yenilikler Sempozyumu. Erzurum.

 • Oturum Başkanı ve konuşmacı.
 • Akkoçlu A(Konuşmacı). Akciğer Kanserinde İzlem ve Prognoz.
 • A.Akkoçlu (Konuşmacı):

Yuvarlak masa toplantısı akciğer kanseri ulusal kontrol programı erken tanı, tanı ve tedavi hizmetlerinin organizasyonu.

 

20-23 Nisan 2001, 1.Türkiye Ekopatoloji Kongresi, Seferihisar - İzmir.

 • Oturum Başkanı. Türkiye'de asbestoz ve mezotelyoma sorununa güncel yaklaşım.20 Nisan 2001

 

30 Mayıs- 2 Haziran 2001 Toraks Derneği 4.Yıllık Kongresi, İzmir.

 • Yıldız F, Sevinç C, Çımrın AH, Akkoçlu A. Churg-Strauss Sendromu.
 • Akkoçlu A, Sevinç C, Şahbaz S, Yıldız F. Kanser tanısı olgunun kendisine söylenmeli midir?
 • Sevinç C, Kılınç O, İtil O, Çımrın AH, Uçan ES, Akkoçlu A. Alt solunum yolu infeksiyonlarında etkene ulaşma sıklığı ve saptanan etkenlerin antibiyotik duyarlılıkları.

 

IV. Ulusal Hepatoloji Kongresi , 2001, İstanbul.

 • Topalak Ö, Kılınç O, Çolakoğlu Ö, Sağol Ö, Akkoçlu A. Görüntüleme tetkiklerinde hepatosteatoz bulguları olan küçük hücreli akciğer tümörünün diffüz karaciğer metastazı olgusu.s.218

 

29 Ağustos- 2 Eylül 2001, TÜSAD Kongresi, Antalya.

 • Oturum Başkanı. Akciğer Kanseri. Bronkoskopi: Dünü, bugünü, yarını
 • Yıldız F, Güllü Z, Kılınç O, Akkoçlu A. Bilgisayarlı tomografi: Bronkoskopi öncesi veya sonrası mı yapılmalı? (subkarinal tutuluş açısından) Olgu sunumu.PS 02
 • Fidan F, Akkoçlu A, İtil O, Osma E, Kargı A, Oto Ö.

Opere edilen akciğer kanserli hastalarda klinik ve radyolojik evreleme ile cerrahi ve patolojik evrelemenin değerlendirilmesi.SB 20

 • Fidan F, Akkoçlu A, İtil O, Osma E, Kargı A. Akciğer tümöründe radyolojik görünüm ve lokalizasyonlara göre tanı yöntemleri ve histopatolojik tiplerin ilişkisi. SB 05.

 

6. Onkoloji Sempozyumu Ulu-Onk '01, 2000'li yıllarda Akciğer Kanserleri "Tanı ve Tedavide Son Gelişmeler" Sempozyumu 5-7 Ekim 2001, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

 • Eşrefoğlu N,Akkoçlu A, İtil O, Uçan ES, Çımrın AH , Kılınç O , Sevinç C, Çetingöz R, Osma E Kargı A, Oto Ö . Son 6 yıllık akciğer kanserli olgularımız (467 Olgu).

 

28 Aralık 2001, Toraks Derneği Eskişehir Şubesi, Akciğer Kanseri Tedavisi:Yeni Gelişmeler ve Uygulamalar, Eskişehir.

 • Oturum Başkanı ve Konuşmacı. Akciğer kanserli hastanın izlemi.

 

24-27 Nisan 2002 Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi ,Antalya.

 • A.Gülcü, O.İtil, İ.Öztura, G.Şener, S.Şahbaz, C.Sevinç, O.Kılınç,A.İkiz, A.Çımrın, E.Uçan, A.Akkoçlu ,

CPAP tedavisi kullanan obstrüktif uyku apne sendromlu olgularda kompliyans, yan etkiler ve sonuçlar.

 • N.Kurtar, E.Uçan, H.Ellidokuz, A.Çımrın, E.Kurtar, O.İtil A.Akkoçlu ,

Oksijen konsantratörü kullanımında etkin kullanımı sınırlayan faktörler ve nedenleri .

 • E.Ceylan, O.Kılınç, İ.Nalbantoğlu, U.Pabuççuoğlu, M.Birlik, A.Akkoçlu, E.S.Uçan , Kronik psöriatik artrit zemininde gelişmiş bir trakeobronkopatia osteoplastika olgusu
 • N.Köseoğlu,E.Silistreli, O.İtil, Ü.Açıkel, Ö.Oto, A.Akkoçlu, A.Kargı, R.Çetingöz, U.Yılmaz, E.Osma, B.Değirmenci ,

Opere olan akciğer kanseri olgularımız ve sağkalım sonuçları ,

 • İ.Öztop, D.Tekiş, T.Yavuzşen, U.Yılmaz, O.İtil, R.Çetingöz, M.Alakavuklar, A.Akkoçlu , Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde sisplatin-gemstabin kemoterapisinin etkinliği ,
 • C.Sevinç, E.Ceylan, S.Şahbaz, F.Fidan, A.Hayretdağ, O.Kılınç, O.İtil, A.Çımrın, E.Uçan, M.Gök, A.Akkoçlu ,

Astım ve KOAH olgularımızda uzun etkili beta-2 agonist ve inhale kortikosteroid kullanım sıklığı ve özellikleri

 • F.Fidan, A.Akkoçlu, O.Kılınç, T.Canda ,

Tek taraflı parlak akciğer ve pnömotoraksa yol açan endobronşiyal nöroma olgusu

 • F.Fidan, A.Alacacıoğlu, O.İtil, A.Akkoçlu, A.Hayretdağ, E.Ada, O.Saatçi .İris ve hipofiz metastazı da yapan küçük hücreli akciğer kanseri
 • A.Alacacıoğlu, A.Akkoçlu, F.Fidan ,

Bromokriptine bağlı plevral kalınlaşma(olgu sunumu)

 • C.Sevinç, A.Çımrın, E.Uçan, O.İtil, O.Kılınç, A.Hayretdağ, M.Gök, A.Akkoçlu, Evde sürekli bakım gerektiren solunum yetmezlikli olguların tedavisinde evdekilerin rolü

 

17-20 Ekim 2002, IX. Fizyoterapi'de Gelişmeler Sempozyumu, Nevşehir.

 • Özalevli S,Ilgın D,Dönmez B,Akkoçlu A. Hastalıkta ve genel sağlıkla ilgili yaşam kalitesi anketlerinin birbirleriyle ilişkisinin belirlenmesi. Fizyoterapi Rehabilitasyon, Aralık 2002; 13(3): Sözel 13.s.151.

 

23-26 Nisan 2003, Toraks Derneği 6.Yıllık Kongresi, Antalya.

 • Akkoçlu A, Yılmaz E, Osma E. Sanal Bronkoskopi uygulamalarımız. SS 255, s.66.
 • Demir T, Yılmaz E, Kömüs N, Kargı A, Göktay Y, Kılınç O, Uçan ES, Açıkel Ü, Akkoçlu A. Hughes-Stovin Sendromu (Bir olgu nedeniyle), PS 163, s.43.
 • Gülcü A, Sevinç C, Esen N, Kılınç O, Uçan ES, İtil O, Çımrın A, Kömüs N, Şener G, Akkoçlu A. Fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısıyle yapılan bronkoalveoler lavajın mikrobiyolojik sonuçları. PS 176, s44.
 • Sevinç C, Ceylan E, Kömüs N, Şener G, Fidan F, Ellidokuz H, Akoğlu S, Akkoçlu A. KOAH olgularında dispne şiddetini etkileyen faktörler. PS 195, s.49.
 • Ceylan E, Akkoçlu A, Ergör G, Yıldız F, İtil O, Yılmaz G, Zümbül M, Sülü A, Bayam A, Cura S. Astımlı hastalarda inhaler kullanımının ve cihazlarla ilgili tercihlerin değerlendirilmesi. PS 580, s 147.
 • Gülşen A, Akkoçlu A, Şanlı A, Öztürk B, Yılmaz E, Kargı A. Gossipiboma olgusu. PS 610, s 154.
 • Özalevli S, Akkoçlu A, Göcen Z, Bozan Ö, Ceylan E. KOAH olan olguların kısıtlı oldukları günlük yaşam aktiviteleri ile akciğer, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi değerleri arasındaki ilişki. PS 639, s 161.

 

17-20 Eylül 2003 II.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi Hilton Oteli Konya.

 • Konuşmacı: Akkoçlu A. Sanal Bronkoskopi.
 • A.Gülcü, E.Fermancı, B.Şengün, Aydın Şanlı, A.Akkoclu

Ön Klinik Tanıdan Kesin Cerrahi Tanıya (Olgu Sonuçları)

 • Şanlı A, Önen A, Fermancı E, Gülcü A, Gökçen B, Akkoçlu A, Açıkel Ü. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde yeni kurulan Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı 10 aylık faaliyetleri.
 • Akkoçlu A, Yılmaz E, Osma E. Sanal Bronkoskopi uygulamalarımız.
 • Önen A, Şanlı A, Yılmaz E, Kömüs N, Açıkel Ü, Kargı A, Akkoçlu A. Nadir rastlanılan intratorasik kitle intratorasik desmoid tümör: (Olgu sunumu).

 

8 Ekim-11 Ekim 2003, TÜRKRAD 24.Ulusal Radyoloji Kongresi , Ankara.

 • Yılmaz E, Akkoçlu A,Değirmenci B, Şengün B, Gülcü A, Osma E, Uçan ES. Akciğer perfüzyonunun değerlendirilmesinde dinamik kontrastlı, üç boyutlu MRG ve Tc-99m MAA perfüzyon sintigrafisi bulgularının karşılaştırılması. PS-182, E 151.

 

12 Ocak 2004, Pulmoner Arter Hipertansiyonun tanı ve tedavisinde güncel gelişmeler, Ankara.

 • Akkoçlu A. Pulmoner Hipertansiyonda genel tedavi prensipleri.

 

26 Ocak 2004, Toraks Derneği Adana Şubesi Akciğer Kanseri Sempozyumu, Adana.

 • Oturum Başkanı, Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri

 

23 Haziran 2004, Ege Onkoloji Günleri,Kuşadası, Aydın.

 • Konuşmacı:Epidemiyoloji ve Erken Tanı, Akciğer Kanserleri Kursu

 

21-25 Nisan 2004, 6.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya.

 • Çetingöz R, Çetinayak HO, Şen RC, Demiral A, Akkoçlu A. ve ark.

190toraksa sınırlı KHAK'de kombine tedavi sonuçları.

 • Çetingöz R, Çetinayak HO, Şen RC, Demiral A, Akkoçlu A. Ve ark. 181 KHDAK 129 olguda definitib radyoterapi sonuçları.

 

28 Nisan-1 Mayıs 2004, Toraks 7.Yıllık Kongresi, Antalya.

 • Solak H, Akkoçlu A,Yılmaz E, Kılınç O, Gülcü A. Sanal bronkoskopinin trakeobronşial patoljilerdeki yeri. PS 242, s.67.
 • Öztürk B, Yılmaz E, Sevinç C, Kargı A, Önen A, Akkoçlu A.Kitleyi taklit eden bir organize pnömoni olgusu. PS 567, s.154.
 • Gülcü A,Göktay Y,Akkoçlu A. Vena Cava Superior Sendromunda endoluminal stent yerleştirilmesi.PS 570, s 155.
 • Özalevli S, Özden AŞ, Göcen Z, İtil O, Çımrın A, Akkoçlu A.KOAH'da fonksiyonel bağımsızlık.TP 627, s.172.
 • Özalevli S,Özden AŞ,Salık Y, İtil O, Çımrın A, Akkoçlu A. KOAH'da denge fonksiyonu ve etkileyen faktörler.TP 626, s.171.
 • Özalevli S, Özden A, Göçen Z, İtil O, Akkoçlu A. The relationship of results

 

25-28 Kasım 2004, AKD I. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, İstanbul.

 • Gülcü A, Ömer İkiz A, Kargı A, Demiral AN, Akkoçlu A. Orbita, Nazal Kavite,Paranazal sinüs metastazlı bir akciğer kanseri olgusu, P 041, s 49
 • Sevinç C, Albayrak S, Sönmez D, Kargı A, Akkoçlu A. Fiberoptik Bronkoskopide indirekt tümör bulguları saptanan olgularımızda malignite olasılığı. P048, s 52.
 • Akkoçlu A, Şanlı A, Yılmaz E, Sevinç C, Hayretdağ A, Önen A, Açıkel Ü. Mediastinal lenfadenopatilerde klinik ve radyolojik ön tanıdan cerrahi kesin tanıya. P049, s 52.
 • Şener G, Akkoçlu A, Kılınç O, Topalak Ö, Sağol Ö. Karaciğer metastazlarında görüntüleme yöntemleri yeterli mi? Biyopsi gerekli mi?. P072, s 61.
 • Alacacıoğlu A, Solmaz D, Öztop İ, Yaren A, Başkan Z, Tahran O, Kargı A, Akkoçlu A, Yılmaz U. Rektum kanserli bir olguda cilt metastazı ve metakron KHAK gelişimi. P089, s 67.
 • Akkoçlu A, Hayretdağ A, Kalemci S, Gözüm S, Keçeci P. Hipotalamus metastazı yapan KHAK olgusu. P097, s70.
 • Akkoçlu A, Hayretdağ A, Gülşen A, Kayhan H. Akciğer kitlesini taklit eden Yellow Nail sendromu olgusu. P098, s 70.
 • Biniciler Ö, Yaren A, Öztop İ, Alacacıoğlu A, Çetingöz Ç, Akkoçlu a, Yılmaz U. İleri evre KHDAK tedavi sunuçlarımız. SB 22, s 26.
 • Çetingöz R, Çetinayak HO, Şen RC, Demiral A, Akkoçlu A, Osma E, Kargı A, Öztop İ, Değirmenci B, Önen A, Şanlı A, Şen M, Kınay M. Toraksa sınırlı KHAK'lerinde kombine tedavi sonuçları. SB 33, s 30.
 • Akkoçlu A, Çetinayak HO, Şen RC, Demiral A, Akkoçlu A, Osma E, Öztop İ, Kargı A, Değirmenci B, Önen A, Şanlı A, Dağ N, Eyiler F, Şen M, Kınay M. KHDAK'li 129 olguda definitif radyoterapi sonuçları. SB 34, s 32.
 • Oturum Başkanı, 25 Kasım 2004, Akciğer Kanseri Epidemisi ve Sigara Faktörü.
 • Oturum Başkanı, 27 Kasım 2004, Endoscopic early diagnosis for lung cancer.
 • Oturum Başkanı, 28 Kasım 2004, Akciğer kanserinde multidisipliner uygulama ve eğitim, akciğer kanseri derneğinden beklentiler.

 

20-24 Nisan 2005, XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya.

 • Oturum Başkanı, 22 Nisan 2005 Akciğer Kanseri İnteraktif Olgu Tartışmaları

 

27 Nisan- 1 Mayıs 2005, Toraks Derneği 8.Yıllık Kongresi, Antalya.

 • Akkoçlu A. İleri evre küçük hücre dışı akciğer kanserinde tedavi yaklaşımı
 • Gülcü A, Göktay Y, Gülcü A,Akkoçlu A. Hemoptizi tedavisinde bronşial arter embolizasyonu uygulamalarımız.MS 39
 • Şengün B, Gönen C, Kargı A, Önen A, Balcı P, Akkoçlu A, Gönen Ö. Kronik Hepatit C'li bir hastada Interferon ve Ribavirin tedavisi esnasında gelişen akut interstisyel pnömoni.
 • Şengün B, Şanlı A, Kargı A, Polatlı M, Akkoçlu A, Balcı P. Diffüz interstisyel akciğer hastalığını taklit eden Sitomegalovirüs (CMV)'e bağlı ilginç bir interstisyel pnömoni olgusu.
 • Kömüs N, Yılmaz E, Kargı A, Şanlı A, Akkoçlu A. Diffüz parankimal akciğer hastalığının radyolog gözü ile tanısı.
 • Tertemiz K, Gökçen B,Gülcü A, Önen A, Balcı P, Akkoçlu A. Gebelik ve Kist Hidatik.
 • Kömüs N, Tertemiz K, Akkoçlu A. KOAH'da 5 yıllık izlemde FEV1 değişkenliğinin sigara içme durumu ve hastalık evresi ile ilişkisi

 

5-8 Mayıs 2005, AKD Akciğer Kanserinde Tartışmalı Konular Sempozyumu, Mardin.

 • Oturum Başkanı, 6 Mayıs 2005 , Tanıda yenilikler ve Karşıt Görüşler

 

13-15 Mayıs 2005, Dokuz Eylül Üniv.Tıp Fak. III.Ulusal Öğrenci Kongresi (Göğüs Hastalıkları), İzmir.

 • Oturum Başkanı .Göğüs hastalıklarında Tanı ve Görüntüleme Yöntemleri
 • Oturum Başkanı ve konuşmacı. Akciğer Kanserinde güncel konular
 • Akkoçlu A. Akciğer Kanserinde yaşam kalitesi.

 

7-11 Eylül 2005 , 2. Ulusal Tıbbi Onkoloji (Onk'05) Kongresi, Antalya.

 • Oturum başkanı: KHDAK'de adjuvan tedavi.

 

19-23 Ekim 2005, 27.TÜSAD Ulusal Kongresi, Antalya.

 • Oturum Başkanı. Akciğer kanserlerinde birinci ve ikinci seri kemoterapötik ilaçlar. Maliyet etkinlik değerlendirmeleri.
 • Oturum Başkanı. Akciğer Kanseri: Tedavide geleceğe yönelik beklentiler.

 

10-13 Kasım 2005, 30.yıl Akciğer Günleri Kongresi, Bursa.

 • Akkoçlu A.Akciğer kanserinde yaşam kalitesi.11.Kasım 2005
 • Akkoçlu A. Oturum başkanı (Tartışmalı poster) 12 Kasım 2005

 

23-26 November 2005, AKD Internatıonal Mesothelioma Symposium (IMES-TR), Antalya.

 • Oturum başkanı: Epıdemıology of Mesothelıoma
 • Kargı A, Hayretdağ A, Aydoğdu Z, Gürel D, Önen A, Şanlı A, Akkoçlu A. Evaluating the role of Muc4 expression in the differential diagnosis of mesothelioma and adenocarcinoma of the lung. S.28.
 • Hayretdağ A, Baytekin S, Yılmaz E, Akkoçlu A, Kargı A. The radiologic evidence in distinguishing the pleural mesothelioma from the pleural metastatic adenocarcinoma.

 

May 17-19, 2006. Scientific Meeting of Dokuz Eylül University Institute of Oncology. New Targets in Cancer Therapy, Çeşme-İzmir.

 • Oturum başkanı. Recent developments in lung cancer, May 17,2006
 • Oturum başkanı. Akciğer kanseri tanı ve tedavisinde son gelişmeler.
 • Kounuşmacı. Endoskopik gelişmeler. 17 Mayıs 2006

 

19-23 Nisan 2006, Toraks Derneği 9.Yıllık Kongresi, Antalya.

 • Akkoçlu A, Hayretdağ A, Akkoç N, Pabuçcuoğlu U, Sarı İ, Yücesoy M. Ankilozan Spondilitli bir olguda intrakaviter aspergillomanın bronkoskopik görünümü. Toraks Dergisi, 7(Ek 1), Nisan 2006, PS 074, s.68.
 • Bulaç S, Şentürk S, Hayretdağ A, Akkoçlu A, Kargı A. Tümörü taklit eden Bronşitis Obliterans. Toraks Dergisi, 7(Ek 1), Nisan 2006, PS 263, s.190.
 • Hayretdağ A, Öztürk B, Uçan ES, Akkoçlu A, Osma E. Pulmoner Tromboemboli ve benzer klinik durumlarda D-Dimer'in tanısal değeri. Toraks Dergisi, 7(Ek 1), Nisan 2006, TP 039, s.18.
 • Hayretdağ A, Yılmaz E, Akkoçlu A, Kargı A. Plevral mezotelyoma ile plevral metastatik adenokarsinomunun ayrımında radyolojik bulgular. Toraks Dergisi, 7(Ek 1), Nisan 2006, TP 090, s.31.
 • Kömüs N, Tertemiz KC, Akkoçlu A. Bronşektazi olgularında Pseudomonas Aeruginosa kolonizasyonu ve klinik yansımaları. Toraks Dergisi, 7(Ek 1), Nisan 2006, TP 146, s.46.
 • Özalevli S, Özden A, Bulaç S, Akkoçlu A. Akciğer Kanseri olan olgularda yaşam kalitesi ve etkileyen faktörler. Toraks Dergisi, 7(Ek 1), Nisan 2006, TP 381, s.164.

 

1-5 Kasım 2006, TAKD II. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Belek-Antalya.

 • Mutlu P, Akkoçlu A, Kargı A, Yörükoğlu K, Erdağ E, Balcı P, Yılmaz E. Maliğn plevral mezotelyomada bronş, trakea, lenf bezi, dil ve submental metastaz (Bir olgu nedeniyle). PB 025, s.33.
 • Karaman C, Akkoçlu A, Kargı A, Yılmaz E, Çımrın A, Şentürk Ç. Endobronşial metastaz yapan testis leiomyosarkomu olgusu. PB 039, s40.
 • Şengün B, Akkoçlu A, Kumanlıoğlu K, Balcı P, Karaman C, Mutlu P. Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinin uzak organ metastazlarının değerlendirilmesinde PET'in konvansiyonel görüntüleme yöntemleri ile karşılaştırılması. SB 17, s.21.
 • Oturum Başkanı, 3 Kasım 2006, Tanısal Bronkoskopi
 • Akkoçlu A. Akciğer Kanseri 2006 ve gelecek: Tanı. 4 Kasım 2006
 • Oturum Başkanı : Disiplinlerin birbirlerinden beklentileri, 4 Kasım 2006

 

11 Kasım 2006, TÜSAD Sempozyumları-VII, Çeşme-İzmir.

 • Oturum Başkanı ve konuşmacı: Akciğer Kanseri: Akciğer Kanseri tedavisine güncel bir bakış.

 

14 Kasım 2006, Türk Toraks Derneği Akciğer ve Plevra Maliğniteleri Çalışma Grubu toplantısı, Hilton Oteli İzmir.

 • Oturum Başkanı. Akciğer Kanseri tanı ve tedavi rehberi-2006.

 

TAKD 2007 bölgesel bilimsel toplantıları

 • Toplantı Genel Koordinatörü

Oturum Başkanı . Küçük hücreli dışı akciğer kanseri N2 hastalıkda tedavi nasıl olmalı? 7 Şubat 2007, İzmir Hilton Oteli

 

10 Nisan 2007, Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi aylık bilimsel toplantı, Hilton Oteli İzmir.

 • Oturum Başkanı. Anesteziden rapora tanısal fiberoptik bronkoskopi.

 

25-29 Nisan 2007, Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, Kemer Antalya.

 • K.C.Tertemiz, Önen A, Yeğin P.A, Kargı A, Eyüpoğlu M, Akkoçlu A. Maliğn akciğer tümörünü taklit eden endobronşial kondroid hamartom olgusu. Toraks Dergisi, 2007; 8(2): PS 140, s.111.
 • Turan O, Akkoçlu A, Kargı A, Osma E. Küçük hücreli akciğer kanserli bir olguda tedavi sonrası rekürrens ve metakron tümör gelişmesi. Toraks Dergisi, 2007; 8(2): PS 148, s.112.
 • Gürel D, Tayfur D, Şanlı A, Turan O, Karacan V, Akkoçlu A, Kargı A. Eş zamanlı sistemik (Akciğer ve Gastrointestinal) ekstreanodal malt tip marjinal zon lenfoma ve farklı histolojik ve immünfenotipik özellikler taşıyan iki akciğer kanseri. Toraks Dergisi, 2007; 8(2): PS 166, s.117
 • Özalevli S, Özden A, Bulaç S, Akkoçlu A. Akciğer kanseri tanılı hastalarda göğüs fizyoterapi uygulamalarının etkisi. Toraks Dergisi, 2007; 8(2): TP 071, s.25.
 • Albayrak S, Öztura İ, İtil O, Günay T, Yemez B, Akkoçlu A, Baklan B. Akciğer kanserli olgularda uyku bozuklukları. Toraks Dergisi, 2007; 8(2): TP 147, s.84
 • Tertemiz K.C., Gülşen A, Güngör O, Özcan M.A.,Ündar B, Yılmaz E, Akkoçlu A. Hodgkin Lenfomalı olgularda toraks tutulumu. Toraks Dergisi, 2007; 8(2): TP 147, s.84
 • Turan O, Uçan ES, Akkoçlu A, Çımrın AH, İtil O, Kılınç O, Sevinç C.

 

Akciğer kanseri tanısı bulunan olgularda aktif tüberküloz birlikteliği. Toraks Dergisi, 2007; 8(2): TP 278, s.150.

 • Akkoçlu A. 2006 yılının öne çıkan makaleleri (Akciğer ve Plevra Maliğniteleri), 26 Nisan 2007
 • Akkoçlu A. Oturum Başkanı. İleri evre akciğer kanserinde cerrahi tedavi yararlı mı?, 28 Nisan 2007
 • Akkoçlu A. Oturum Başkanı. Mezotelyoma: Genetik mi değil mi? 28 Nisan 2007

 

12-13 Mayıs 2007, Türk Radyoloji Derneği İzmir Şubesi Bahar Kursları.

 • Akkoçlu A. Onkolojik uygulamalar: Klinisyen gözü ile PET/BT

 

24-27 Mayıs 2007 , TAKD Akciğer Kanserinde az konuşulanlar Sempozyumu, Kayseri.

 • Oturum Başkanı, 25 Mayıs 2007, Zor durumlar

 

28-31 Ekim 2007 , TÜSAD 29. Ulusal Kongresi, Fethiye.

 • Oturum Başkanı, Konuşmacı

Akciğer Kanserinde Erken Tanı, 31 Ekim 2007, 8.45-10.00